Tanacetum haussknechtii

 

Tanacetum haussknechtii

 

Kara pireotu